תכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א

ישות כללית בי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאן

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: תכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
מספר: בי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאן
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הועדה המחוזית הוראות בינוי למלון טופבאן בבת ים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7121חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 270תכנית מס' בי/270שינוי שלביות
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי שלביות
תוכניתבי/ 79/ אתכנית מס' 79א'שינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2010