תכנית בינוי ערים מפורטת

תוכנית 2/ 03/ 167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית בינוי ערים מפורטת
מספר: 2/ 03/ 167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת גבולות המגרש שעליו נמצא בית המלון, הסדרת השטח המופקע בצפון התכנית, למטרת כביש, הסדרת שטח החנייה, למלון בדרום התכנית, הוספת קומת חדרי מלון וקומת באר על גג המבנה הראשי הקיים והפיכת השטח במזרח התכנית משטח ציבורי פתוח לשטח מלונאות ונופש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40012חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/03/1980. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2464. עמוד: 2493. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1978
קבלת תכנית18/06/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית