תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בחלוקה ופריסה של המגרשים בתחום התכנית.
2. הוראות לאיחוד וחלוקה.
3. קבעית גודל מגרש מינימלי בשטח לבניני ציבור של 450 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5757חלק50, 58-60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. עמוד: 2086. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2001תאריך פרסום: 26/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5035. עמוד: 596. שנה עברית: התשסב .