תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בחלוקה ופריסה של המגרשים בתחום התכנית מבלי לשנות שטחי הבניה המותרים.
2. הוראות לאיחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5761חלק27, 34-36, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/11/2002תאריך פרסום: 21/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5131. עמוד: 589. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. עמוד: 2085. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200200629/04/2002