תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות

תוכנית בר/ מק/ 48/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות
מספר: בר/ מק/ 48/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות לפי תכנית בר / 48 / 2 בדבר בינוי (סעי
ף 62 א (א) (5) לחוק התכנון ובניה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3748חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5447. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1578. שנה עברית: התשנט .