תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם

תוכנית שה/ מק/ 69/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם
מספר: שה/ מק/ 69/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד משטח המיועד למרכז ספורט במגרש 5101
לשטח לבניני ציבור.
ב.שינוי הוראות באזורים המיועדים לשטח ציבורי פתוח.
ג.שינוי יעוד במגרש 5311 משטח למוסדות ציבור לשטח
בניני ציבור.
ד.הגדלת מגרש 5610 המועד לבניני ציבור ע"י צירוף
שביל ש.צ.פ מצפון לתחום המגרש.
ה.שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.
ו.תוספת קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת באזור
מגורים ב, ב-1, ב-2, ג' למטרות חניה בלבד.
ז.התרת שימוש לתחנת מוניות בשטחים המיועדים לדרך
ו / או לשטח חניה.
ח.קביעת תנאים לחניה תת-קרקעית.
ט.שינוי הבינוי במגורים ג' בנושא גגות.
י.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
יא.קביעת הוראות בדבר שימושים מותרים בשטחים
המיועדים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
יב.איחוד מגרשים 4013-4014 למגרש 4045.
יג.הקטנת קו בנין צידי מ-5.0 מ' ל-0.0 מ' במגרש
5401 שמיועד למשרדים הגובל בשטח ציבורי פתוח.
יד.חלוקת מגרש 5321 שמיועד לשטח לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4121חלק54-60, 67-69, 72-73
4122חלק44-61, 72-83, 89-108, 114-1199-11, 28-33, 35-43, 62-71, 84-88, 109-110, 112-113
4123חלק14-15, 20-25, 30-348-9, 11-13, 16-19, 26-29, 35-45, 62-72, 175
4124כל הגוש
4125חלק1-48, 51-58, 60-64, 73-79, 20749-50, 59, 65-70, 72, 116, 173-176, 183, 185-186, 191, 193-194, 201-204
4126חלק1-5, 7-11, 38-72, 80-144, 146, 148, 150, 1526, 12-16, 24-25, 36-37, 73-79, 147, 149
4127חלק7, 9, 12, 14-32, 67, 70-81, 83-1182-3, 5-6, 8, 10-11, 13, 33-37, 42-44, 46, 48, 51-60, 63-66, 68-69, 82
4128חלק5-7, 12-15, 19, 21-35, 37, 43, 68-72, 75-763-4, 8, 10-11, 16-18, 20, 36, 38-42, 44-48, 54, 65-67, 73-74, 77-78, 103-106, 113-114, 121, 123-125, 128
4129חלק1, 3-54, 56-61, 63, 70-83, 88-1052, 55, 62, 64-66, 68-69, 84-87
4130חלק1
4131חלק1
4488חלק27-37, 47, 55-60, 63-65, 76-78, 85-86, 90, 95, 97, 104-105, 110-111, 116, 118-119, 121, 126-127, 130-134, 138-140, 145-146, 149-153, 158, 161-163
4489חלק18-5814-17, 59-65, 71-73
4490חלק43, 50-62, 78-85, 93-103, 108-114, 119-120
4496חלק92100-108
4613חלק71-74
4614חלק32-33, 35-57, 64, 66-85, 87-975-23, 31, 34, 58-63, 65, 86
4615כל הגוש
4616חלק41-5540, 56-63, 69-81
4617חלק71-79
4618חלק5-49, 511-4, 50, 52
4619חלק4439-43, 45-47, 53-54, 74
4797חלק1-17, 19, 24-68, 76, 8918, 20-21, 23, 69-70, 74-75, 77-78, 88
4798חלק1-2, 7-8, 10-12, 16-24, 26, 29-30, 32, 73-79, 97
4799חלק1, 13
4812חלק1-2, 4-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1996תאריך פרסום: 18/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4437. שנה עברית: התשנו .