תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם

תוכנית שה/ מק/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהם
מספר: שה/ מק/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימון ז' וללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע. הכל לפי סעיף 62א(א)1.
2. שינוי יעוד משטח המיועד לדרך ולש.צ.פ. לשטח לבניני ציבור ולדרך.
3. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לש.צ.פ.
4. התרת שימוש בש.ב.צ למשרדי מנהלת חמ"ת, שרותי חירום (מד"א משטרה וכו'), תחנת מוניות, הכל במבנים זמניים עד להעברתם לאתר הקבע.
5. הקלה בקו בנין לדרך 0 במקום 5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6847חלק2
6850חלק127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2002תאריך פרסום: 21/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5096. עמוד: 3361. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2001תאריך פרסום: 26/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5035. עמוד: 598. שנה עברית: התשסב .