תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10338

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10338
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת הישוב בכ-114 יח"ד נוספות.
ב. הקצאת מגרשים לשטחים ציבוריים פתוחים, שטחים
לבניני ציבור, מגרשים לבניה למגורים, דרכים
וחניות, שטחי חורש טבעי ושטח לבית עלמין.
ג. מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבניה חדשה, לתוספות
בניה ולפיתוח חצרות, במגמה לשמור על חזות הישוב
ועל ערכי הנוף כפי שנקבעו ונשמרו בישוב הקיים.
ד. העתקת קו מתח עליון העובר סמוך לישוב לצורך הרחבת
הישוב.
ה. הסדרת מערכת הדרכים הקיימת בישוב הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביודפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17681חלק3
17683חלק3, 5-6
19300חלק3, 8
19311חלק1-2, 8, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9164יודפת - תכנית חלוקה, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 444יודפתשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 79. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1437. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1998
קבלת תכנית17/12/1997