תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים

תוכנית מש/ מק/ 30/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים
מספר: מש/ מק/ 30/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית חלוקה שלא בהסכמת בעלים המציעה חלקות חדשות בתמורה לחלקות 3, 13-15 בגוש 19244, עפ"י טבלאות האיזון. התכנית אינה משנה הוראות תכניות תקפות. התכנית מהווה תכנית לצרכי רישום.


עיקרי הוראות התכנית:
בתחום תכנית ג/ במ/ 30 - עפ"י הוראות ג/במ/30 ו- ומש/ מק/ 30/ 1 המאושרות .
בשטח חקלאי - עפ"י תכנית מתאר מחוזית תקפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאשחר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19243חלק72
19244חלק1, 3-15, 192
19761חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 30אשחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים16/03/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2004תאריך פרסום: 22/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5352. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500131/01/2005