תכנית כאוכב צפון - אזור ג'2 , כאוכב

תוכנית ג/ 16763

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית כאוכב צפון - אזור ג'2 , כאוכב
מספר: ג/ 16763
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ליעד שטחים ולהגדיר תנאים למבני ציבור , מגורים (קיבולת 22 יח"ד) , מגורים מיוחד (הוסטלים לסטודנטים ומגורים לסגל מוסדות) ומלונאות כתשתית לפיתוח הכלכלי של היישוב.
להגדיר מערכת דרכים מתאימה לשטח התכנית ומשתלבת עם המרחב.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - קביעת/ הגדלת :צפיפות,מרווחי בניה וגובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17688חלק10
17693חלק2, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9779יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב.שינוי
תוכניתג/ 15607תכנית מתאר כאוכבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 442. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/09/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2598. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2007
קבלת תכנית11/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה