תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"

תוכנית רח/ 2005/ ה/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"
מספר: רח/ 2005/ ה/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור המיועד למסחר בתכנית רח/2005/ה ו-רח/מק/2005/ה/3
לאזור המיועד לתעשיות עתירות מדע, מדרך לשטח ציבורי פתוח ומדרך לאזור המיועד
לתעשיות עתירות מדע.
ג. קביעת השמושים המותרים, זכויות והוראות בניה.
ד.קביעת הוראות לבנוי, תנועה וחניה.
ה. הקלה בקו בנין מציר מסילת הרכבת כלהלן: 68-33 מ' לבינוי
(5 מ' מגבול המגרש) 63-28 מ' לחניה תת קרקעית (0 מ' מגבול המגרש).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
תעשיות עתירות מדע "שער רחובות".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק74, 142, 147
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5102. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2857. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/10/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/01/2002
קבלת תכנית17/12/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה