תכנית לחלוקה של מגרש משק עזר, משפחת גרינפלד כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לחלוקה של מגרש משק עזר, משפחת גרינפלד כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים א', במגרש 120, מושב כפר ורבורג. קביעת זכויות הבניה כמפורט להלן.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשקי עזר(מגרש מס' 120) לאזור מגורים א' (תאי שטח מס' 206,207).
ב. פיצול מגרש 120 לשני מגרשי מגורים (תאי שטח 206 ו-207)
ג. קביעת זיקת הנאה , ברוחב 5 מ' , מדרך 150 לתאי שטח 206,207 .
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 206) ל-567 מ"ר מתוכם 490 המהווים שטח עיקרי.
ה. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 207) ל-237 מ"ר מתוכם 180 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 174600
קואורדינטה Y 624740

מגרש מגורים ומשקי עזר , חלקה 24, גוש 2746, מגרש 120, במושב כפר ורבורג.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק
2146חלק7-21, 23-24
2745חלק3-6, 10-20, 22-45, 47-54, 56-58, 63, 67-69, 7155
2746חלק2-5, 7-21, 23-24, 26-32, 35, 37-38, 42, 46, 48-98
2748חלק3-10, 15-18, 21-43, 48, 51-5649
2749חלק4-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112/ 7הרחבת מושב כפר ורבורגשינוי
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2012
לא הוגשו התנגדויות16/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5385. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2011
קבלת תכנית31/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה