תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 7

תוכנית 2/ 02/ 101/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 7
מספר: 2/ 02/ 101/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים א' ו- ג' על ידי
שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונות מערב 7
מגרש 268 - רחוב דולפין / רחוב דקר
מגרש 15 - שד' ארגמן
מגרש 16 - רחוב זהרון

גושים וחלקות:
גוש: 40085 בהסדר - חלקה 68 בהסדר וש.צ.פ. E בהסדר
גוש: 40081 בהסדר - חלקה 82 בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40081חלק82
40085חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2561. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 343. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/09/2000
קבלת תכנית06/04/2000