תכנית למרכז מסחרי, שרותים, שרותי דרך ותחנת תידלוק איזור אילניה - שדה אילן

תוכנית ג/ 9443

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית למרכז מסחרי, שרותים, שרותי דרך ותחנת תידלוק איזור אילניה - שדה אילן
מספר: ג/ 9443
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מסחר ושירותים, תחנת תידלוק ושרותי דרך -
- ביצוע חלוקת המגרש לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק התכנון
והבניה, תש"ן.
- שינוי יעוד מיעוד לחקלאות ליעוד למסחר ושירותים,
תחנת תידלוק ושרותי דרך.
- קביעת זכויות בניה וקו בנין.
- מתן נגישות וחניה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/08/1996