תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה

תוכנית תגפ/ 594/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה
מספר: תגפ/ 594/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנון:
א. לאפשר פיתוח זמני של מתקני מיון, טיפול ומחזור של פסולת גוש דן, לשם ניצול חוזר של הפסולת ומיחזורה, צמצום נפח שינוע הפסולת לדרום הארץ והקטנת נפח ההטמנה, וזאת עד לאישורה של תכנית תג"פ 594 או לתקופה מוגבלת של 3 שנים, הקודם מבין השניים. הטיפול בפסולת המעורבת הינו ניסיוני ומוגבל. האמור לא יחול על מיון, הקטנת נפח בדרך של גריסה ודחיסה וכן הטיפול בפסולת בניין.
ב. לאפשר פיתוח קבוע של שטחים ומבנים המיועדים לשמש את מערך ביקורי הקהל באתר, מרכז מבקרים ומתקני הדגמה והמחשה.
ג. לאפשר פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לטובת הציבור ולצרכי ניקוז.
ד. לפתח חיץ נופי ברמה גבוהה מסביב לפארק מיחזור איילון - לאורך כביש 4 ולאורך נחל איילון.
מטרות התכנית:
א. קביעת יעודם הזמני של השטחים בחלק מתחום פארק מיחזור איילון והשימושים המותרים בהם - כפירוט למתחם מס' 3, בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 3/5, וכשלב זמני עד לאישור תג"פ 594 לכל פארק מיחזור איילון, או ל - 3 שנים (המוקדם מביניהם).
ב. קביעת הוראות בדבר התכלות התכנית בהתייחס למגרשי המיון, טיפול ומיחזור פסולת, בתום 3 שנים, והשבת המצב לקדמותו במגרשים אלו.
ג. קביעת הוראות בינוי, זכויות בניה והוראות סביבתיות.
ד. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
ה. קביעת הוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבגלילית מחוז תל אביבתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב

תיאור המיקום:
חיריה - בין כביש מס' 4 להר האשפה של חיריה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6038חלק13-36, 43-49
6170חלק67, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2919. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/05/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות07/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 820. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/07/2004
קבלת תכנית08/07/2004