תכנית לצורכי רישום, נהלל

תוכנית משצ/ 17/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לצורכי רישום, נהלל
מספר: משצ/ 17/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים בחלוקה לצרכי הסדר רישום בגבולות מספר חלקות א ומגרשים מגורים.
ב. שינויים במיקום מספר דרכים באזור מגרשי המגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17182חלק
17186חלק
17189חלק
17191חלק
17193חלק
17500חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
קבלת תכנית15/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006