תכנית לצרכי רישום - אדמות בית זרע - אפיקים

תוכנית משצ/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לצרכי רישום - אדמות בית זרע - אפיקים
מספר: משצ/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות בית זרע - אפיקים בספרי המקרקעין לפי התשריט.

ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

ג. קביעת יעודים ואזורים.

ד. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאפיקים
צפוןעמק הירדןעמק הירדןבית זרע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15101חלק810-11
15175חלק28, 33
15178חלק114-115, 117
15470חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5126תוכנית לקבוץ אפיקיםשינוי
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2002תאריך פרסום: 10/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5137. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002