תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר השרון

תוכנית תמא/ 10/ א/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר השרון
מספר: תמא/ 10/ א/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא לקבוע את הגבולות וייעוד שטחי הקרקע ל- 4 תחנות כוח קונבנציונליות המופעלות בדלק נוזלי (נפט ומוצריו) ולכל המתקנים ורשת החשמל הכורוכים בכך, ביבשה ובים - לבניה, הקמה והפעלה, לאלתר ובעתיד.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1973תאריך פרסום: 19/04/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1912.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית18/02/1973