תכנית מיתאר באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בייעוד קרקע וקביעת צפיפות בינוי, התוויית רשת דרכים וקביעת רחבן וקווי הבנין, התויית קטע של ואדי באר שבע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
אזור נוה נוי (משק עזר) ליד ואדי באר שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1970תאריך פרסום: 12/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1610. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1968תאריך פרסום: 22/08/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1469. עמוד: 2068. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית23/07/1968