תכנית מיתאר בני שמעון

תוכנית 7/ 02/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר בני שמעון
מספר: 7/ 02/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. על פי חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 סימן ג'
סעיף 61.
2. קביעת שימושי הקרקע בתחום התכנית על פי צרכי
המועצה האזורית.
3. קביעת הנחיות בדבר הכנת תכניות מפורטות לשימושי
הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית בני שמעון

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 285. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3618. עמוד: 1189. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/12/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/12/1988
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1985
קבלת תכנית01/01/1984