תכנית מיתאר חדשה - להבים

תוכנית 16/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר חדשה - להבים
מספר: 16/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לישוב הקהילתי להבים על ידי שינויים בייעודי הקרקע
וקביעת תנאים לפיתוח, הנחיות והוראות בניה בכל אחד מהאזורים.
דיוק שטחי יער לפי תמ"א 22 והוספת שטחי יער וכן הגדרת התכליות והשימושים המותרים בשטחים אלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהביםלהביםלהבים

תיאור המיקום:
גוש 100222/1 חלקי חלקות 2,3,16,18
גוש 100223/1 חלקי חלקות 1
גוש 100224/1 חלקי חלקה 1
גוש 100227/1 חלקי חלקות 4,5
גוש 100411 חלקות 2-158
גוש 100412 חלקות 2-85
גוש 100413 חלקות 2-125
גוש 100414 חלקות 2-163
גוש 100415 חלקות 2-176
גוש 100463 חלקות 40-42,45,49-53, 2,3,5-36,
גוש 100464 חלקות 2-219
גוש 100465 חלקות 151-193,195,199-206,209-223 ,2-149
גוש 100466 חלקות 2-173
גוש 100467 חלקות 216-218, 211, 183-209, 90-180, 40-88, 2-38

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 205שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להביםכפיפות
תוכנית16/ 02/ 101/ 1ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגוריםכפיפות
תוכנית16/ 03/ 103שינוי הנחיות בניהכפיפות
תוכנית16/ 02/ 101/ 4שכונת מגורים מערבית המניפה - להביםכפיפות
תוכנית16/ 02/ 101תכנית מתאר להביםשינוי
תוכנית16/ 02/ 101/ 6השכונה המרכזית להביםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 188/ 3להביםכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1099. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/11/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית29/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 26. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/08/2006
קבלת תכנית27/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108025/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900917/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36029/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49401/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30418/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21306/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45905/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400913/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400216/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200200824/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה