תכנית מיתאר חורה

תוכנית 7/ 02/ 177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר חורה
מספר: 7/ 02/ 177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור את המסגרת התכנונית לישוב קבע עבור הבדואים
הנמצאים במקום ובסביבה בדיור זמני, לקבוע את יעודי
הקרקע העיקריים ושלד בסיסי של מערכת הדרכים עבור
ישוב מתוכנן לכ- 000,10 נפש עם אפשרות גידול בעתיד
עד לכ- 000,15 נפש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים וחלקות: 100011, 100012, 1 / 100012, 2 / 0012
10, 100013, 1 / 100013, 5 / 100013.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק
12002חלק1
13001חלק
13005חלק
100011חלק
100012חלק
100013חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1992.
פרסום לאישור ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 285. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/07/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3932. עמוד: 222. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1991.
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1991
קבלת תכנית05/08/1991
החלטה בדיון בביטול הפקדה05/08/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/03/1991