תכנית מיתאר כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב לאוכלוסיה
הבידואית.
ב. קביעת השימוש בקרקע ובבנינים שייבנו באזור.
ג. התווית רשת דרכים ברשת התכנית, רוחב הדרכים
ומרווחי הבניה ביחס לדרכים כמסומן בתשריט.
ד. קביעת המגבלות והתנאים לפיתוח בשטח התכנית
כמפורט בטבלת השימושים והמגבלות להלן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10073כל הגוש
10076כל הגוש
10077כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1991תאריך פרסום: 14/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3942. עמוד: 650. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/1991
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/1991
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1990תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3540. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1990
קבלת תכנית05/01/1990