תכנית מיתאר לאזור באר - מנוחה

תוכנית 12/ 02/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר לאזור באר - מנוחה
מספר: 12/ 02/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות ונופש,
שירותי דרך, שטח מעורב מגורים + מסחרי, אזור חקלאי
על ידי שינוי מאזור חקלאי ליעודים הנ"ל, וקביעת
הנחיות בניה ושימושים במגרשים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
באר - מנוחה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/1992תאריך פרסום: 05/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3991. עמוד: 2701. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1991תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3397. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/07/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/07/1991
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1988
קבלת תכנית18/04/1988