תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'

תוכנית 7/ 02/ 172/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'
מספר: 7/ 02/ 172/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עדכון תכנית המתאר המקומית הקיימת, באופן שתכיל את השינויים התכנוניים שחלו בישוב בתקופה שלאחר אישור תכנית המתאר הקיימת.
ב. שינוי מופע הבינוי הכפרי של תל שבע במצב הקיים, בהתאם לתחזית האוכלוסיה וצרכיה , במטרה להתגבש לכלל בינוי עירוני , קביעת תמהיל מתאים של יעודי קרקע ובינוי בצפיפות משתנה, לרבות בניה רוויה.
ג.הרחבת תחומי הבינוי והפיתוח של תל שבע לחלקים המערבי הצפוני והמזרחי של תחום השיפוט , לרבות קביעת תחומי הפריסה הפיזית של הפיתוח, כדי שאפשר יהיה להבטיח מגורים, אזורי תעסוקה, מוסדות ובנייני ציבור נאותים לריבוי הטבעי של האוכלוסיה הקיימת ולאוכלוסיה מן הפזורה הבדואית שהיא בזיקה לאוכלוסיית תל שבע.
ד.הסדרת גבולות מרחב התכנון וגבולות המתאר והשיפוט של תל שבע, בהתייחס לרשויות מקומיות גובלות: שמעונים, עומר ואבו בסמה ( אום בטין ), ועדכון תכנית המתאר המקומית בגבולות מורחבים חדשים לשנת יעד 2025, כולל השטח של תוואי דרך מס' 31 א'.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הוראות והנחיות ליעודי הקרקע השונים בנוגע לסוגי השימושים המותרים, הצפיפות, זכויות הבניה, אופי הבניינים, השטחים הפתוחים וכדומה.
ב.שינוי יעוד הקרקע בשטחי הפיתוח החדשים, למגורים, למבנים ומוסדות ציבור, אזורי תעסוקה, אזור תעשיה ומלאכה, שטח ציבורי פתוח, דרכים וכדומה.
ג.קביעת מגוון השטחים הפתוחים בתכנית לסוגיהם, לרבות ההוראות וההנחיות לשמירתם ו/או לפיתוחם לרווחת הציבור.
ד.קביעת הוראות והנחיות לפיתוח מערכות הדרכים והתחבורה, הניקוז, המים, הביוב, החשמל והתקשורת בשטח התכנית.
ה.קביעת הוראות והנחיות לפיתוח קטע דרך מס' 31 א' בשילוב עם מסילת ברזל.
ו.קביעת הוראות והנחיות לשמירת הנוף והנחלים ולהגנה על איכות הסביבה בכל הנוגע למניעת מטרדים, טיפול במערכת הביוב, סילוק פסולת לסוגיה וכדומה.
ז.קביעת הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות עפ"י תכנית זו, ולמתן היתרים עפ"י תכניות מפורטות.
ח.קביעת הנחיות להוראות עיצוביות באזור החייץ של אתר מורשת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
דרוםאבו בסמהאבו בסמה
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
186500 קואורדינטה X
573000 קואורדינטה Y

העיירה הבדואית תל שבע ממוקמת ממזרח לבאר שבע, במרחב שבין נחל באר שבע בדרום, הישוב הקהילתי עומר בצפון מערב והישוב הבדואי החדש אום בטין בצפון. דרך מוצעת מס' 31א' עוקפת את תל שבע מצפון ונכללת בתחום התכנית.

בתחום מועצה מקומית תל שבע ומועצה מקומית עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק49
39729חלק20, 27, 297, 14, 17, 23-24
100399חלק2-53
100400חלק34-35, 37, 51
400047חלק1
400048חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 978. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/10/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות07/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 263. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/08/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/01/2007
קבלת תכנית23/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129325/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100404/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100307/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100221/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201100126/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118918/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41408/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54602/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29103/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700108/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601013/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה