תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב

תוכנית 6/ 02/ 251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב
מספר: 6/ 02/ 251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר לתחום המועצה האזורית יואב ע"י שינויים
ביעודי קרקע, קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1 מצב מוצע
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2 מצב מוצע
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 3 מצב קיים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ממ"ג
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1- מצב מוצע
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח א- מפת קידוחים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: כל שטחי המועצה האזורחת יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
517כל הגוש
1093חלק
1094חלק
1113חלק
1114חלק
1141חלק
1491חלק
1511כל הגוש
1512כל הגוש
1513כל הגוש
1514כל הגוש
1515כל הגוש
1525כל הגוש
1529כל הגוש
1621כל הגוש
1622כל הגוש
1623כל הגוש
1624כל הגוש
1625כל הגוש
1627כל הגוש
1628כל הגוש
1629כל הגוש
1630כל הגוש
1694כל הגוש
1695כל הגוש
1696כל הגוש
1697כל הגוש
1842חלק
1843חלק
1857חלק
1862חלק
2199כל הגוש
2201כל הגוש
2203חלק
2217כל הגוש
2221כל הגוש
2222חלק
2301כל הגוש
2302כל הגוש
2303כל הגוש
2558חלק
2604כל הגוש
2605כל הגוש
2606כל הגוש
2607כל הגוש
2608כל הגוש
2697כל הגוש
2698כל הגוש
2699כל הגוש
2700כל הגוש
2705כל הגוש
2706כל הגוש
2707כל הגוש
2708כל הגוש
2799חלק
2800כל הגוש
2801כל הגוש
2861כל הגוש
2862כל הגוש
2863כל הגוש
2864כל הגוש
2865כל הגוש
2970כל הגוש
2971כל הגוש
2972כל הגוש
2973כל הגוש
2974כל הגוש
3080חלק
3086חלק
3095חלק
3096חלק
4196כל הגוש
4305כל הגוש
4507חלק
34001כל הגוש
34002כל הגוש
34003כל הגוש
34004כל הגוש
34005כל הגוש
34006כל הגוש
34007כל הגוש
34008כל הגוש
34009כל הגוש
34010כל הגוש
34044חלק
34048חלק
34049כל הגוש
34052חלק
34053חלק
34054כל הגוש
34055כל הגוש
34056כל הגוש
34057כל הגוש
34058כל הגוש
34061חלק
34062כל הגוש
34063כל הגוש
34064חלק
34065כל הגוש
34066כל הגוש
34067כל הגוש
34068כל הגוש
34069כל הגוש
34070כל הגוש
34071כל הגוש
34072כל הגוש
34075חלק
34094כל הגוש
34095כל הגוש
34096כל הגוש
34097כל הגוש
34098חלק
34101כל הגוש
34102חלק
34103חלק
34104כל הגוש
34105כל הגוש
34107כל הגוש
34108כל הגוש
34117חלק
34118כל הגוש
34119כל הגוש
34121חלק
34122חלק
34123כל הגוש
34128חלק
34130חלק
34181חלק
34182כל הגוש
34183כל הגוש
34188חלק
34189חלק
34190חלק
34191חלק
34192חלק
34196כל הגוש
34197כל הגוש
34198כל הגוש
34199כל הגוש
34200כל הגוש
34201כל הגוש
34202כל הגוש
34203כל הגוש
34204כל הגוש
34205כל הגוש
34206כל הגוש
34207כל הגוש
34208כל הגוש
34339כל הגוש
34361כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1226. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3688. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית23/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2001
קבלת תכנית04/01/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/05/1998