תכנית מיתאר קיבוץ כרמים

תוכנית 7/ 02/ 286

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר קיבוץ כרמים
מספר: 7/ 02/ 286
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של קיבוץ כרמים, קביעת אזורים ועתודות
קרקע, התווית רשת דרכים, קביעת הוראות בניה, שטחי נוי,
קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןכרמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
218001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1265. שנה עברית: התשמא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/1980
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2352. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1980.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית19/05/1980