תכנית מיתאר - מתחם צומת קמה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר - מתחם צומת קמה
מספר: 7/ 02/ 305/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מחלף בצומת בית - קמה
ומרכז תחבורה ושרותי דרך ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
ישוב: בית קמה
צומת קמה
גושים: 100225, 100247, 100270 - לא מוסדרים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
225003חלק1, 4-5, 7
232003חלק1
232007חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 4138. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/01/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות17/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1992תאריך פרסום: 12/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4055. עמוד: 332. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 09/09/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1991
קבלת תכנית11/06/1991