תכנית מיתאר- אזור תעשיה

תוכנית 14/ בת/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תכנית מיתאר- אזור תעשיה
מספר: 14/ בת/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח חלקים מצפון לעומר.
הקמת אזור תעשיה עתירת ידע,הכל ע"י שינוי ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות בניה והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
אזור תעשיה צפון עומר (מצפון מערב לדרך מס' 60)
גוש: 38557 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק1
38558חלק2
38581חלק2-80
38582חלק2-17
168001חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1993.
פרסום לאישור ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 135. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/08/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/1993
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4108. עמוד: 2511. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/03/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/1993
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1992
קבלת תכנית03/12/1992