תכנית מספר מק/שה/111/69

תוכנית שה/ מק/ 69/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מספר מק/שה/111/69
מספר: שה/ מק/ 69/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי תכנית גז / במ / 69 / 10 ו-גז / במ / 69 / 9
עפ"י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה בנושאים:
1.שינוי גבולות המגרשים ע"י הכנת תכני
ת איחוד וחלוקה חדשה.
2.שינוי מערכת הדרכים והתאמתה לטופוגר
הרחבת דרכים והגדלת שטחי הכבישים.
3.שינוי והגדלת שטחים ציבוריים פתוחים.
4.שינוי והגדלת שטחי המגרשים לבנייני ציבור.
5.שינוי והגדלת שטחי החניות הציבוריות.
6.שינוי כמות יח"ד מ-737 יח"ד ל-998 יח"ד ללא שינו
שינוי בסה"כ השטחים העקריים תוך מתן מענה לצרכי
הציבור.
7.שינוי בקווי הבנין.
8.תוספת קומות, כולל חניונים תת-קרקעיים.
9.הקטנת סה"כ שטחי המגרשים למגורים.
ב.שמירת סה"כ השטחים העיקריים לבניה באזורי המגורים
בתכניות גז / במ / 69 / 9 ו-גז / במ / 69 / 10 שהם
96462 מ"ר. ג.קביעת נספחים לנושאים הבאים:
1.בינוי. 2.יח"ד 3.נספח גובה מגבלות ט
יסה. 4.חתכים מקומיים. 5.חתכים טיפוסיים 6.
ד.קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
ה.קביעת הוראות בניה.
ו.חלוקה למיתחמי תכנון.
ז.תנועה וחניה.
ח.שמירת הוראות תכניות גז / במ / 69 / 10 ו / או גז
למעט המתאפשר עפ"י תיקון 3 לחוק תכנון ובניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4615חלק52-57, 65-682-4, 13, 22-32, 48-51, 58-64, 69-74
4618חלק1, 12-13, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/1997
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/10/1996
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. שנה עברית: התשנז .