תכנית מס' ג / 10536 - מחלף כח, דרך 90

תוכנית ג/ 10536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ג / 10536 - מחלף כח, דרך 90
מספר: ג/ 10536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שדרוג דרך מס' 90 על ידי בטול הפניות שמאלה בצומת באמצעות מחלפון.
ב. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לשפור הצומת עם כביש 899 על ידי כביש חדש שיהווה חלק ממחלפון.
ג. ליעד השטח המותחם בקו כחול לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ד. ליעד השטח המותחם בקו כחול להקמת מתקני דרך, הכל לפי סעיף 10 א', (3) לתיקון מס' 7 לתמ"א/3.
ה. ליעד שטחים בתחום התכנית לטפול נופי.
ו. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ז. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ח. טיפול בהסדר ניקוז.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמון

תיאור המיקום:
דרך מס' 90 מחלף כח - הרחבת התוואי הקיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13490חלק4, 10
13495חלק21-27, 114
13498חלק5
13499חלק2-3, 5
13503חלק25-26, 28-29, 32
13504חלק17, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4658חלוקת מגרשים מחדש גליל עליוןשינוי
תוכניתג/ 6066מרכז אזורי מבואות חרמוןשינוי
תוכניתג/ 755איתור שטח לבניני מלאכה בגוש 12156, ערערהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3911. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/2002
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 3000. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/02/1998
קבלת תכנית01/07/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201926/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002