תכנית מס' גז/2/479

תוכנית גז/ 479/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' גז/2/479
מספר: גז/ 479/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדך גישה למגרשים 47-46. 2. שינוי גבולות מגרשים 13-2968 ,47 ,-4667 ,-66. 3. שנוי יעוד מגרשים 67-66 ממשקי עזר לציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
מושב בן שמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4021חלק9-14, 17, 23-25, 30
4067חלק56-60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1976תאריך פרסום: 12/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2243. שנה עברית: התשלו .