תכנית מס' גז/5/386

תוכנית גז/ 386/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' גז/5/386
מספר: גז/ 386/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח בניני ציבור פתוח, המרת שטח מגורים מקצועיים של המוסד לשטח מקצועי של המוטל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
מושב חמד (חלקות א-ה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6060חלק1-3
6062חלק17-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1975תאריך פרסום: 14/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2111. שנה עברית: התשלה .