תכנית מס' גמ/548

תוכנית גמ/ 548

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' גמ/548
מספר: גמ/ 548
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות, לבטל חלוקה קיימת ולחלק את השטח מחדש לחלקות חקלאיות וצבוריות ,כמסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
בית דגון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6069חלק
6077חלק
6078חלק
6079חלק
6256חלק
6257חלק
6258חלק
6273חלק
6274חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1958תאריך פרסום: 30/01/1958. מס' ילקוט פרסומים: 581. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1955תאריך פרסום: 20/01/1955. מס' ילקוט פרסומים: 394. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית20/01/1955