תכנית מס' הצ/7-31/1

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' הצ/7-31/1
מספר: הצ/ 7/ 1/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אחוזי בניה לקומה א' %45 במקום %30
2.קביעת קו בנין אחורי 2.75 במקום 5.0 מ'
3. קביעת קו בנין צדי 2.50 במקום 3.0 מ'
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק9-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1988תאריך פרסום: 20/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3601. עמוד: 520. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה13/04/1988
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1988.
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1984תאריך פרסום: 01/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3050. עמוד: 2061. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית12/10/1983