תכנית מס' זמ/22/19 פרטית

תוכנית זמ/ 19/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' זמ/22/19 פרטית
מספר: זמ/ 19/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ג', התוויית דרכים, הרחבת דרכים קיימות וחלוקת מגרשים בגדרה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
גדרה, פינת רח' סברדלוב ורח' המגינים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3876חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1978תאריך פרסום: 05/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2402. שנה עברית: התשלח .