תכנית מס' ממ/5/644

תוכנית ממ/ 644/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ממ/5/644
מספר: ממ/ 644/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק
7861חלק
7862חלק
7864חלק
7873חלק
7887כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1970תאריך פרסום: 03/12/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1677. שנה עברית: התשלא .