תכנית מס' ממ/737

תוכנית ממ/ 737

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ממ/737
מספר: ממ/ 737
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים,חלוקה למגרשי מגורים,הקצאת שטח לבניני ציבו + שטח ציבורי פתוח ופתיחת דרכים חדשות הכל בהתאם לתשריט מצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ביר אל סיכה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5650חלק10, 51-52
8643חלק8, 25
8650חלק30, 51-52
8656חלק1-5, 10, 19, 24-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1970תאריך פרסום: 12/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1673. שנה עברית: התשלא .