תכנית מס' ממ/8023 -נחלת יהודה (בעלות פרטית)

תוכנית ממ/ 8023

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ממ/8023 -נחלת יהודה (בעלות פרטית)
מספר: ממ/ 8023
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת בריכת שחיה במגרש ע"פ מצב קיים כמסומן בתשריט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ישוב: נחלת יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3628חלק89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1243. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/1989
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/1989תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1989.
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1184. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1988
קבלת תכנית16/10/1988