תכנית מס' ממ/825

תוכנית ממ/ 825

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' ממ/825
מספר: ממ/ 825
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת חוקית לפיתוח באר יעקב,יצירת אפשרות לאיכות מגורים נאותה וקיום שירותים ציבוריים ומסחריים מתאימים ונגישות טובה בין חלקי הישוב בינם ובין עצמם ובין הישוב לאיזור כולו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבאר יעקבבאר יעקב

תיאור המיקום:
כל שטח המ.המקומית באר יעקב והשטחים הסמוכים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/1982תאריך פרסום: 03/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2820. שנה עברית: התשמב .