תכנית מס' מתא/9

תוכנית מתא/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' מתא/9
מספר: מתא/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש ( להלן - הדרך). ב. לאפשר הקמת גשרונים,תעלות,גדרות,קירות תומכנים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
גנות - אזור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6029חלק50
6030חלק7-8, 10-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1976תאריך פרסום: 11/03/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2203. שנה עברית: התשלו .