תכנית מס' צש/1-0/21

תוכנית צש/ 1/ 21/ 0

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' צש/1-0/21
מספר: צש/ 1/ 21/ 0
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות המושב
השתופי בני-דרור בספרי המקרקעין, לפי התשריט.
היתרי בניה יאושרו על סמך תכנית בינוי שתאושר ע"י
הועדה המחוזית.
תשריט תכנית מפורטת צש / 67 / 4 תשמש כתכנית בינו
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7746חלק
7785חלק
7795חלק
7796חלק
7797חלק
7798כל הגוש
7799חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית15/06/1980