תכנית מס' רצ/4/166א - (בעלות פרטית+שלטון)

תוכנית רצ/ 166/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' רצ/4/166א - (בעלות פרטית+שלטון)
מספר: רצ/ 166/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פתיחת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות ב. קביעת שטח לבנין צבורי ג. קביעת תכנית בינוי ד. קביעת שטח ציבורי פתוח ה. קביעת חזית מסחרית ו. קביעת חלוקה למגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
בין רח':אברבנאל,יוחנן הסנדלר,רש"י,וגבעתי בראשל"צ.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3930חלק27-29, 196-201, 203-204, 208
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1978תאריך פרסום: 16/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2413. שנה עברית: התשלח .