תכנית מס' תממ 185

תוכנית תממ/ 185

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' תממ 185
מספר: תממ/ 185
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד האיזור מאיזור מלאכה ותעשיה זעירה לאיזור מגורים א' וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים וכן קביעת מיקומם של שטחים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו

תיאור המיקום:
רח' דב הוז קרית אונו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6492חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/1986תאריך פרסום: 06/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3308. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1984תאריך פרסום: 05/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3071. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית04/07/1984