תכנית מס' 1043

תוכנית ג/ 1043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 1043
מספר: ג/ 1043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חקלאי של השטח וליעד אותו לבית עלמין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנתיב השירה

תיאור המיקום:
בית עלמין - נתיב השיירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18238חלק49-59, 77-79
18241חלק68-71, 104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1972תאריך פרסום: 06/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1836. שנה עברית: התשלב .