תכנית מס' 1253

תוכנית ג/ 1253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 1253
מספר: ג/ 1253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטח למגרשי בניה והזזת דרך מעבר הצידה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
כפר סולם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק8, 14, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 490תחום בניה -סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1972תאריך פרסום: 06/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1836. שנה עברית: התשלב .