תכנית מס' 136

תוכנית בב/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' 136
מספר: בב/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטחים המפורטים בסעיף 3 בהסכמת הבעלים ע"י קביעת אופן הבינוי וחלוקה של מגרשים לאזור מגורים א' מיוחד, אזור מגורים ב', קביעת אזור מסחרי וחזית מסחרית, קביעת מגרשים לבנינים ציבוריים, שטח ציבורי פתוח ודרכים חדשות וקביעת בנינים להריסה. הכל בהתאם למופיע ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
בין רח' אברבנאל ורח' צבי הרלינג, בני ברק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6195חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1977תאריך פרסום: 18/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2357. שנה עברית: התשלז .