תכנית מס' 221

תוכנית תא/ 221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 221
מספר: תא/ 221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלק של תכנית בנין עיר מס' "ק"

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל אביב יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1952תאריך פרסום: 09/10/1952. שנה עברית: התשיג .