תכנית מס' 452 חלק מתכנית מס' 479

תוכנית תא/ 452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 452 חלק מתכנית מס' 479
מספר: תא/ 452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלק מתכנית מיתאר, תב"ע מס' 479.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל-אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7015חלק
7017חלק
7018חלק
7019חלק
7020חלק
7023חלק
7071חלק
7072חלק
7076חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1964תאריך פרסום: 14/05/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1090. שנה עברית: התשכד .