תכנית מס' 5175

תוכנית ג/ 5175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' 5175
מספר: ג/ 5175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת חלקות 23 21 , בגוש 16579, למגרשים לבניה ויעוד השטח בחלקה 22 למסחר ומגורים מעליו. יעוד שטח בחלק מחלקה 31 לבניה צבורית וחלקים מחלקות מספר 40,36,32,10,9,8,7,6 לדרכים ו/או הרחבת דרכים. 2. התוו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16579חלק21-236-10, 31-32, 36, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2634שינוי יעוד מחקלאי לבניה -נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1988תאריך פרסום: 15/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3558. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3401. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית19/11/1986